Kurs na samodzielność (Konkurs 2/2016)

„Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 2/2016) - zakończenie oceny formalnej wniosków o zlecenie realizacji zadań

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje o zakończeniu oceny formalnej wniosków o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, złożonych w ramach konkursu pn. „Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym”, ogłoszonego dnia 18 października 2016 r.; kierunek pomocy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych.

Wyniki oceny formalnej wniosków:

Wnioskodawcy wykluczeni z udziału w konkursie na podstawie rozdziału V „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”, których wnioski pod względem formalnym zostały zweryfikowane negatywnie, mogą zapoznać się z uzasadnieniem poprzez odczyt pisma zamieszczonego w Generatorze Wniosków.

Kryteria oceny formalnej określone zostały w Regulaminie składania, rozpatrywania i realizacji projektów – kierunek pomocy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, stanowiącym załącznik do „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”.

Od negatywnej oceny formalnej wniosku przysługuje Wnioskodawcy (Wnioskodawcy-Liderowi) odwołanie do Prezesa Zarządu PFRON. Odwołanie Wnioskodawca może złożyć do PFRON w ciągu 3 dni roboczych od dnia upublicznienia wyników oceny formalnej, tzn. ukazania się wyników na stronie internetowej PFRON, na adres:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Al. Jana Pawła II Nr 13

00-828 Warszawa

z dopiskiem: Zadania zlecane, „Kurs na samodzielność” (konkurs 2/2016)

Termin na złożenie odwołania mija w dniu 29 grudnia 2016 r. (czwartek); decyduje data stempla pocztowego. Odwołanie musi zostać podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy i zaciągania zobowiązań finansowych. W uzasadnieniu złożonego odwołania Wnioskodawca (Wnioskodawca – Lider) musi odnieść się do przedstawionych przez PFRON przyczyn negatywnej oceny formalnej oraz wskazać propozycję usunięcia stwierdzonych we wniosku uchybień.

W odwołaniu należy powołać się na numer wniosku i tytuł projektu.

W przypadku odwołań składanych drogą pocztową należy również przesłać skan tego odwołania drogą elektroniczną na skrzynkę zadania_zlecane@pfron.org.pl, najpóźniej w terminie do dnia 29 grudnia 2016 r.

Wnioski ocenione pozytywnie pod względem formalnym przekazane są do oceny merytorycznej.

Data publikacji 23.12.2016

Departament ds. Programów
Autor: Bożenna Baczyńska, Sławomir Zieliński
Statystyka strony: 4470 wizyt