Załatwianie spraw w kwestii wpłat

Ulgi we wpłatach - rozłożenie na raty, odroczenie bądź umorzenie zaległości


Raty, odroczenia, umorzenia

Pracodawca, zobowiązany do dokonania obowiązkowych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, może ubiegać się o ulgi z tego tytułu, których tryb udzielania został uregulowany w art. 49 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.). Natomiast do spraw nie unormowanych w tym przepisie prawnym stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.).

Ustawa o rehabilitacji przewiduje następujące rodzaje ulg we wpłatach na PFRON:

  • odroczenie terminu płatności należności lub rozłożenie ich zapłaty na raty,
  • odroczenie terminu płatności zaległości z tytułu wpłat, odsetek za zwłokę lub rozłożenie ich zapłaty na raty. 

Odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty płatności należności lub zaległości z tytułu wpłat na Fundusz należą do ulg udzielanych w drodze decyzji Prezesa Zarządu PFRON, na wniosek pracodawcy, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem pracodawcy lub interesem publicznym.

Powyższe instytucje zostały skonstruowane na zasadzie uznania administracyjnego, co oznacza, że kwestię oceny zaistnienia wskazanych przesłanek oraz oceny ich znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy ustawodawca pozostawił Prezesowi Zarządu PFRON.

Kryteriami udzielania ww. ulg są możliwości płatnicze pracodawcy oraz stan finansów Funduszu.

Pracodawca występujący do PFRON z wnioskiem o rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności powinien wiedzieć o naliczaniu opłaty prolongacyjnej, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia prośby zawartej we wniosku.

Opłata prolongacyjna naliczana jest na zasadach określonych w ustawie Ordynacja podatkowa.

Uprawnienie Prezesa Zarządu PFRON do umarzania zaległości z tytułu wpłat lub odsetek za zwłokę w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, zostało wyłączone.

Ustawa o rehabilitacji przewiduje możliwość umarzania w całości lub części zaległości z tytułu wpłat, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej jedynie w przypadku ich całkowitej nieściągalności.


Całkowita nieściągalność, zachodzi gdy:

  • dłużnik zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty codziennego  użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty stanowiącej trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia,  i jednocześnie brak jest następców prawnych oraz nie ma możliwości przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie, w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej,
  • sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe z przyczyn, o których mowa w art. 13 oraz art. 361 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. z 2015 r., poz. 233 z późn. zm.),
  • nastąpiło trwałe zaprzestanie prowadzenia działalności przy jednoczesnym braku majątku, z którego można egzekwować należności małżonka, następców prawnych, możliwości przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej,
  • nie nastąpiło zaspokojenie należności w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym,
  • wysokość zaległej wpłaty nie przekracza pięciokrotnej kwoty kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym,
  • stwierdzono brak majątku, z którego można prowadzić egzekucję,
  • jest oczywiste, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwot przekraczających wydatki egzekucyjne.

Powyższe przesłanki, mogące stanowić podstawę do zastosowania instytucji umorzenia, są katalogiem zamkniętym, co oznacza, że tylko ich alternatywne zaistnienie może być  uwzględniane przy udzielaniu ulgi z tytułu wpłat.

Pracodawca ubiegający się o umorzenie powinien dostarczyć organowi dokumenty potwierdzające zaistnienie ww. okoliczności, jeżeli wystąpiły po jego stronie. 

Informacja o wsparciu w sprawie udzielania ulg odroczenia, rozłożenia na raty bądź umorzenia zaległości z tytułu wpłat na Fundusz dostępna jest w dziale "Kontakt w sprawie obowiązkowych wpłat".

Data publikacji 06.06.2008
20.04.2017

Departament ds. Wpłat
Autor: Magdalena Kamieńczuk
Statystyka strony: 1037 wizyt