Załatwianie spraw w kwestii wpłat

Obniżanie wysokości wpłat

 1. Obniżenia wpłat nabyte od 01.07.2016 r.

W związku z wejściem w życie z dniem 01.07.2016 r. przepisów ustawy zmieniającej ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wpłata na Fundusz ulega obniżeniu z tytułu zakupu produkcji lub usługi, z wyłączeniem handlu, odpowiednio wytworzonej lub świadczonej przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, który osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych będących:

 1.  osobami niepełnosprawnymi zaliczonymi do znacznego stopnia niepełnosprawności lub
 2.  osobami niewidomymi, psychicznie chorymi lub upośledzonymi umysłowo lub osobami z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi lub epilepsją - zaliczonymi do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności

- w wysokości co najmniej 30%.

Warunkiem obniżenia wpłaty jest:

 1. udokumentowanie zakupu fakturą
 2. uregulowanie należności za zakup produkcji lub usługi w terminie określonym na fakturze, z tym że w przypadku płatności dokonywanych za pośrednictwem banku za datę uregulowania należności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego nabywcy na podstawie polecenia przelewu;
 3. udokumentowanie przez nabywcę kwoty obniżenia informacją o kwocie obniżenia wystawioną przez sprzedającego niezwłocznie po terminowym uregulowaniu należności, jednak nie później niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przypadał termin płatności za zakup – od 1 lipca 2016 r. informacja musi być sporządzona na formularzu INF-u.

W przypadku, gdy kwota obniżenia przewyższa wartość zrealizowanej produkcji lub usługi, obniżenie wpłaty przysługuje tylko do wysokości kwoty określonej na fakturze pomniejszonej o kwotę podatku od towarów i usług w stosunku do której, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego lub zwrotu różnicy podatku.

Obniżenie przysługuje do wysokości 50% wpłaty na Fundusz, do której zobowiązany jest pracodawca w danym miesiącu. Pozostała kwota niewykorzystanej ulgi może być uwzględniona przez nabywcę w kolejnych miesiącach, jednak przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia uzyskania informacji o kwocie obniżenia.

 

 1. Obniżenia wpłat nabyte w okresie od 01.01.2011 r. – 30.06.2016 r.

W związku z wejściem w życie z dniem 01.01.2011 r. przepisów ustawy zmieniającej ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wpłata na Fundusz ulega obniżeniu z tytułu zakupu usług (z wyłączeniem handlu) lub produkcji od pracodawcy zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągającego wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych będących

 1.  osobami niepełnosprawnymi zaliczonymi do znacznego stopnia niepełnosprawności lub
 2.  osobami niewidomymi, psychicznie chorymi lub upośledzonymi umysłowo lub osobami z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi lub epilepsją - zaliczonymi do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności

- w wysokości co najmniej 30%.

Warunkiem obniżenia wpłaty jest terminowe uregulowanie należności za zrealizowaną produkcję lub usługę oraz otrzymanie informacji o kwocie obniżenia.
W przypadku, gdy kwota obniżenia przewyższa:

 • wartość zrealizowanej produkcji lub usługi, obniżenie wpłaty przysługuje tylko do wysokości kwoty określonej na fakturze,
 • wysokość 80% wpłaty na Fundusz, do której obowiązany jest pracodawca w danym miesiącu, różnicę zalicza się na obniżenie wpłaty w następnych miesiącach – począwszy od wpłaty za lipiec 2016 r. do wysokości 50% wpłaty.

Oznacza to, że niezależnie od wysokości przysługującej kwoty obniżenia wpłaty na Fundusz, pracodawca będzie zobowiązany do dokonania co najmniej 20% (50%)  wpłaty na Fundusz.

Przysługująca, a niewykorzystana, w danym miesiącu, kwota obniżenia może być uwzględniana we wpłatach na Fundusz przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, licząc od dnia uzyskania informacji o kwocie obniżenia. 
  

 1. Obniżenia wpłat nabyte w okresie 01.01.1999 r. – 31.12.2010 r.

Wpłata na Fundusz ulega obniżeniu z tytułu zakupu usług (z wyłączeniem handlu) lub produkcji pracodawcy zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągającego wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w wysokości co najmniej 10%.

Warunkiem obniżenia wpłaty jest terminowe uregulowanie należności za zrealizowaną produkcję lub usługę oraz otrzymanie informacji o kwocie obniżenia.

W przypadku, gdy kwota obniżenia przewyższa:

 • wartość zrealizowanej produkcji lub usługi, obniżenie wpłaty przysługuje tylko do wysokości kwoty określonej na fakturze,
 • wysokość 80% wpłaty na Fundusz, do której obowiązany jest pracodawca w danym miesiącu, różnicę zalicza się na obniżenie wpłaty w następnych miesiącach.

Oznacza to, że niezależnie od wysokości przysługującej kwoty obniżenia wpłaty na Fundusz, pracodawca będzie zobowiązany do dokonania co najmniej 20% wpłaty na Fundusz.

Przysługująca, a niewykorzystana, w danym miesiącu, kwota obniżenia może być uwzględniana we wpłatach na Fundusz przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, licząc od dnia uzyskania informacji o kwocie obniżenia.

 

 1. Obniżenia wpłat nabyte do 31.12.1998 r.

Wpłata na Fundusz ulega obniżeniu o kwoty wynagrodzeń wypłaconych pracownikom przez pracodawcę prowadzącego zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej, z tytułu realizacji przez te zakłady określonej produkcji lub usługi na rzecz pracodawcy zobowiązanego do dokonywania wpłaty.

Warunkiem obniżenia wpłaty jest uregulowanie przez tego pracodawcę należności za zrealizowaną produkcję lub usługi.

Obniżenia wpłat uzyskane do 31.12.1998 r. mogą być uwzględnione przez pracodawcę zobowiązanego do wpłat w deklaracjach za okresy sprawozdawcze do czerwca 2017 r.  

Data publikacji 06.06.2008
27.07.2016

Autor: Departament ds. Wpłat
Statystyka strony: 38473 wizyt