Załatwianie spraw w kwestii wpłat

Korygowanie deklaracji lub informacji

Korekta deklaracji lub informacji powinna nastąpić poprzez złożenie przez pracodawcę dokumentu korygującego sporządzonego z bieżącą datą wypełnienia.

Wezwanie pracodawcy przez PFRON do skorygowania deklaracji lub informacji może nastąpić w przypadku stwierdzenia przez Fundusz, że deklaracja lub informacja została wypełniona niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste pomyłki.

Fundusz na podstawie art. 274 Ordynacji podatkowej w zależności od charakteru i zakresu uchybień może korygować deklaracje lub informacje, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 5 000,00 zł. Fundusz doręcza pracodawcy uwierzytelnioną kopię skorygowanej deklaracji. Na powyższą korektę pracodawca może wnieść sprzeciw do organu, który dokonał korekty. Wniesienie sprzeciwu anuluje korektę.

Fundusz może także wezwać pracodawcę do skorygowania dokumentu lub  może wystąpić o złożenie niezbędnych wyjaśnień, wskazując przyczyny, z powodu których informacje zawarte w deklaracji lub informacji podaje się w wątpliwość.

Data publikacji 04.06.2008
27.07.2016

Autor: Departament ds. Wpłat
Statystyka strony: 27733 wizyt