Załatwianie spraw w kwestii wpłat

Dokonywanie wpłat

Do wpłat na Fundusz zobowiązani są pracodawcy, o których mowa w:

 • art. 21 ust. 1, 2a, 2b i 2g ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • art. 22b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • art. 23 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • art. 29 ust. 3a1, 3b, 3c i 3g ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • art. 31 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • art. 33 ust. 4a, 4a1, 4c, 7 i 7a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • art. 38 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret pierwsze ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Pracodawcy, o których mowa w art. 21 ust. 1, 2a, 2b i 2g, art. 22b, art. 29 ust. 3a1, 3b, 3c i 3g, art. 31 ust. 3 pkt 1 lit.a, art. 33 ust. 4a, 4a1, 4c, 7 i 7a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz art. 38 ust. 2 pkt 1 lit.a tiret pierwsze ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zobowiązani są dokonywać wpłat na PFRON w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie obowiązku wpłat (art. 49 ustawy o rehabilitacji).

Pracodawcy, o których mowa w art. 23 ustawy o rehabilitacji zobowiązani są do wpłat na PFRON w dniu rozwiązania stosunku pracy z osobą, o której mowa w art. 14 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zobowiązania spłacone po terminie wymagalności zostają rozliczone proporcjonalnie na kwotę główną i odsetki. W przypadku dokonania wpłaty bez uwzględnienia należnych odsetek po jej rozliczeniu pozostaje zaległość w kwocie głównej, od której odsetki naliczane są do dnia wpłaty.
Odsetki za zwłokę winny być wpłacane bez wezwania organu podatkowego (art. 55 Ordynacji podatkowej).

Numery rachunków bankowych

Pracodawcy zobowiązani do wpłat na PFRON winni dokonywać wpłat wyłącznie na niżej wymienione numery rachunków bankowych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie:

 • na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DEK-I-0):
  07 1130 1017 0019 9361 9020 0036
 • na podstawie art. 21 ust. 2a i 2g ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DEK-I-a):
  77 1130 1017 0019 9361 9020 0037
 • na podstawie art. 21 ust. 2b i 2g ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DEK-I-b):
  50 1130 1017 0019 9361 9020 0038
 • na podstawie art. 22b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DEK-II-u):
  16 1130 1017 0019 9361 9020 0068
 • na podstawie art. 31 ust. 3 pkt 1 lit. a, art. 33 ust. 4a, 4a1, 4c, 7 i 7a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz art. 38 ust. 2 pkt 1 lit.a tiret pierwsze ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (DEK-II-a):
  23 1130 1017 0019 9361 9020 0039
 • na podstawie art. 23, art. 29 ust. 3a1, 3b, 3c i 3g ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DEK-II-b i DEK-W):
  93 1130 1017 0019 9361 9020 0040

Dokonywanie wpłat na rachunki bankowe PFRON inne niż wymienione może być przyczyną opóźnień w prawidłowym księgowaniu.

Data publikacji 01.05.2011
27.07.2016

Autor: Departament ds. Wpłat
Statystyka strony: 59956 wizyt