Załatwianie spraw w kwestii wpłat

Wystawianie informacji o obniżeniu wpłat

Z dniem 1 lipca 2016 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1886) zmieniły się zasady wystawiania informacji o kwocie obniżenia wpłat na PFRON.

Stosownie do zapisów art. 22 ust. 1 ustawy o rehabilitacji wpłaty na Fundusz ulegają

obniżeniu z tytułu zakupu produkcji lub usługi, z wyłączeniem handlu,  odpowiednio wytworzonej lub świadczonej przez pracodawcę (sprzedającego) zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, który osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do:

  1. znacznego stopnia niepełnosprawności lub
  2. umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych

– w wysokości co najmniej 30%.

Przysługująca, a niewykorzystana kwota obniżenia może być uwzględniana we wpłatach na Fundusz przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, licząc od dnia uzyskania informacji o kwocie obniżenia.

Przepisy przejściowe – (wyrażające zasadę ochrony praw nabytych) zostały uregulowane w art. 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zgodnie ust. 1 pracodawca który przed dniem wejścia w życie ustawy nabył prawo do obniżenia wpłat może je wykorzystać na warunkach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy (czyli 1 lipca 2016 r.). Ustęp 2 wskazuje, że pracodawca, który przed dniem wejścia w życie ustawy dokonał potwierdzonego fakturą zakupu uprawniającego do obniżenia wpłat może, na warunkach dotychczasowych – jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy licząc od dnia wejścia w życie ustawy, nabyć ulgi z tego tytułu oraz wykorzystać je do obniżenia wpłat. Ulgi nabyte na zasadach obowiązujących do dnia 31 stycznia 1998 r. podlegają wykorzystaniu w okresie do 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy.

Oznacza to, że w przypadku gdy informacja o wysokości kwoty obniżenia wpłat na PFRON, wpłynęła do pracodawcy przed 1 lipca 2016 r. lub w przypadku gdy potwierdzony fakturą zakup produkcji lub usługi i zapłata nastąpił przed 1 lipca 2016 może on ją wykorzystać tak jak dotychczas – z zastrzeżeniem, że obniżenie wpłaty przysługuje do wysokości 50% wysokości wpłaty na Fundusz, uwzględniając to obniżenie w deklaracji.

Bez względu jednak na dzień nabycia prawa do wykorzystania informacji o kwocie obniżenia począwszy od wpłaty za lipiec 2016 r. pracodawca może wykorzystać ulgę do wysokości 50% wpłaty należnej za dany miesiąc.

Wcześniejsza zmiana omawianych przepisów, obowiązująca od dnia 1 stycznia 2011 r. – w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 226, poz. 1475) – zmieniała sposób określania podmiotów mających prawo do wystawiania informacji o kwocie obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy o rehabilitacji (…) obowiązkowe wpłaty na Fundusz ulegały obniżeniu z tytułu zakupu usługi, z wyłączeniem handlu, lub produkcji pracodawcy zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, który osiągał wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych będących: osobami niepełnosprawnymi zaliczonymi do znacznego stopnia niepełnosprawności lub osobami niewidomymi, psychicznie chorymi lub upośledzonymi umysłowo lub osobami z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi lub epilepsją – zaliczonymi do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w wysokości co najmniej 30%.

Przepisy przejściowe – (wyrażające zasadę ochrony praw nabytych) zostały uregulowane w art. 8 ustawy z dnia 29 października 2010 r., zgodnie ust. 1 pracodawca który przed dniem wejścia w życie ustawy nabył prawo do obniżenia wpłat mógł je wykorzystać na warunkach dotychczasowych. Ustęp 2 wskazywał, że pracodawca, który przed dniem wejścia w życie ustawy dokonał zakupu uprawniającego do obniżenia wpłat mógł, na warunkach dotychczasowych, nabyć ulgi z tego tytułu oraz wykorzystać je do obniżenia wpłat. 

Oznaczało to, że w przypadku gdy informacja o wysokości kwoty obniżenia wpłat na PFRON, wpłynęła do pracodawcy przed 1 stycznia 2011 r. mógł on ją wykorzystać tak jak dotychczas, uwzględniając to obniżenie w deklaracji. Podobnie w przypadku gdy zakup produkcji lub usługi nastąpił przed 1 stycznia 2011 r. - wówczas również mógł on otrzymać informację o kwocie obniżenia wpłat, którą uwzględnił w deklaracji.

Natomiast, samo zawarcie umowy o świadczenie usług przed 1 stycznia 2011 r. nie upoważniało do udzielenia obniżenia wpłat na powyżej wymienionych zasadach w przypadku utraty przymiotu „sprzedającego”, tj. niespełniania warunków posiadania podwyższonego wskaźnika zatrudniania osób niepełnosprawnych  (w odpowiednim stopniu i z odpowiednimi schorzeniami).

Podwyższenie pułapu zatrudniania osób niepełnosprawnych z 10% do 30%, jak również enumeratywne wyliczenie schorzeń osób niepełnosprawnych, których zatrudnienie umożliwiało udzielanie informacji o obniżeniach wpłat, przyczyniło się do utraty przez część pracodawców przymiotu  „sprzedającego”.

Niektórzy pracodawcy zaczęli praktykować przyłączanie się do firm prowadzących działalność polegającą na ochronie mienia i usługach porządkowych, posiadających status zakładu pracy chronionej (tworzenie konsorcjum) by w ten sposób móc nadal udzielać informacji o obniżeniu wpłat na PFRON. Należy zauważyć, że przepisy prawa nie definiują pojęcia „konsorcjum”. Zgodnie z definicją znajdującą się w Słowniku PWN – „konsorcjum to związek kilku przedsiębiorstw zawarty w celu dokonania wspólnego przedsięwzięcia”. Oznacza to, że konsorcjum nie stanowi odrębnego bytu prawnego, który we własnym imieniu zatrudniałby pracowników, co jest obligatoryjne do uzyskania przymiotu pracodawcy. Art. 22 ustawy o rehabilitacji (…) traktuje wprost o pracodawcach, u których zakup produkcji lub usługi daje przedmiotowe uprawnienia.

Reasumując należy podkreślić, że konsorcjum zakładów pracy chronionej nie jest odrębnym pracodawcą spełniającym warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy o rehabilitacji (…) i nie może wystawiać informacji o kwocie obniżenia wpłat na PFRON z tytułu zakupu w tym konsorcjum usługi lub produkcji.

Nadmienić należy, że konsekwencją związaną ze skorzystaniem z zawyżonych lub nieuprawnionych informacji o kwotach obniżania będzie przeprowadzenie postępowania wymiarowego i prawidłowe określenie wysokości zobowiązań w trybie przepisów art. 21 § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, a w przypadku braku dokonania wpłat z tego tytułu - podjęcie postępowania egzekucyjnego.

Data publikacji 19.12.2011
27.07.2016

Departament ds. Wpłat
Autor: Agnieszka Falska
Statystyka strony: 8185 wizyt