Załatwianie spraw w kwestii wpłat

Zaświadczenia o braku zaległości we wpłatach na PFRON

Pracodawca występujący z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu we wpłatach na PFRON jest zobowiązany do uiszczenia opłaty skarbowej od wydawanego zaświadczenia. Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłata skarbowa wynosi:

21 zł – od każdego wydanego egzemplarza zaświadczenia.

Opłata skarbowa winna być wniesiona na rachunek bankowy, którego numer dostępny jest na stronach internetowych m.st. Warszawy - Dzielnica Wola.

Nie należy wpłacać opłaty skarbowej na rachunki bankowe PFRON.

Pracodawca zwolniony z opłaty skarbowej jest zobowiązany do podania podstawy prawnej zwolnienia.

Pracodawca, który nie uiści opłaty skarbowej lub nie poda podstawy zwolnienia zostanie wezwany do jej uiszczenia. W przypadku nieuzupełnienia braków wniosku, zaświadczenie nie zostanie wydane.

Pracodawca występujący o wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości we wpłatach na PFRON zbywającego (art. 306g Ordynacji podatkowej) jest zobowiązany dołączyć do wniosku zgodę pracodawcy (zbywającego) na wydanie takiego zaświadczenia.

Pracodawca nie posiadający numeru w rejestrze PFRON we wniosku podaje dane pozwalające na identyfikacje (numery: NIP, REGON, KRS) oraz zamieszcza oświadczenie o niezatrudnianiu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w okresie nie objętym przedawnieniem zgodnie z art. 70 Ordynacji podatkowej.

Data publikacji 12.04.2011

Autor: Departament ds. Wpłat
Statystyka strony: 12603 wizyt