Zasady finansowania projektów

Zasady finansowania projektów

  • Projekty wyłonione w drodze konkursów będą finansowane na podstawie umowy o dofinansowanie projektu podpisanej z beneficjentem.
  • Źródłem finansowania projektów będą środki Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowe środki publiczne. Udział własny beneficjenta w realizacji projektu (pochodzący ze środków prywatnych) wynosi minimum 3 % wydatków kwalifikowalnych projektu. Udział własny może zostać wniesiony w formie rzeczowej.
  • Środki na realizację projektu zostaną przyznane beneficjentowi w formie dotacji i będą wypłacane „z góry", transzami, zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie projektu. Uzyskanie kolejnej transzy będzie uwarunkowane rozliczeniem minimum 80% kwoty dotychczas otrzymanych transz oraz stopnia zaawansowania realizacji projektu.
  • Finansowanie projektów w ramach Działania 1.4 będzie dotyczyło wyłącznie kosztów kwalifikowalnych projektów.
  • Po podpisaniu umowy z PFRON beneficjent może się ubiegać o wypłatę pierwszej transzy dotacji - do 20 % przyznanej kwoty dofinansowania projektu.
  • Minimalna wartość projektu w ramach Działania 1.4 SPO RZL wynosi 25 tys euro. Brak ograniczeń co do wartości maksymalnej projektu.
     

 

Data publikacji 08.07.2009

Wydział Wdrażania Programów UE
Autor: Paweł Zieliński
Statystyka strony: 21545 wizyt