Rejestr podpisanych umów w ramach działania 1.4 SPO RZL

I Konkurs
Lista beneficjentów, których wnioski o dofinansowanie realizacji projektów złożone w I konkursie zakwalifikowano do dofinansowania ze środków Działania 1.4 schemat a) SPO RZL:

 1. Urząd Miasta Poznania
  "DOBRY START – szkolenia dla usługodawców osób niepełnosprawnych"
  województwo: wielkopolskie
 2. Powiat Kościański
  "Wiedzieć więcej - więcej móc. Instytucjonalny system wsparcia osób niepełnosprawnych"
  województwo: wielkopolskie
 3. Stowarzyszenie "Scena Moliere"
  „Niepełnosprawny artysta”
  województwo: małopolskie
 4. Stowarzyszenie Dialog - Współpraca - Rozwój
  "Spójrz inaczej – zmiana wizerunku osób niepełnosprawnych"
  województwo: lubuskie
 5. Powiat Międzyrzecz
  "Od rozpoznania do profesjonalizmu w działaniu"
  województwo: lubuskie
 6. Powiat Leżajski
  "Aktywność szansą na zatrudnienie"
  województwo: podkarpackie
 7. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
  "Podnoszenie umiejętności pracowników WTZ świadczących usługi osobom niepełnosprawnym"
  województwo: mazowieckie
 8. Stowarzyszenie Wspierania Niesłyszących
  "Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych przy Stowarzyszeniu Wspierania Niesłyszących w Przemyślu"
  województwo: podkarpackie
 9. Dolnośląskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
  "Instytut Wsparcia i Szansy dla Niepełnosprawnych"
  województwo: dolnośląskie
 10. Miasto Białystok
  "Zapotrzebowanie na pracę osób niepełnosprawnych wśród przedsiębiorców"
  województwo: podlaskie
 11. Akademia Przedsiębiorczości Sp. Z o.o.
  "Lepsze jutro. Punkt doradztwa wspierającego zatrudnienie osób niepełnosprawnych
  województwo: świętokrzyskie
 12. Fundacja Instytut Spraw Publicznych
  Elastyczne formy zatrudnienia – szansa na integrację zawodową niepełnosprawnej młodzieży"
  województwo: mazowieckie

II Konkurs
Lista beneficjentów, których wnioski o dofinansowanie realizacji projektów złożone w II konkursie zakwalifikowano do dofinansowania ze środków Działania 1.4 schemat a) SPO RZL:

 1. Województwo Kujawsko – Pomorskie
  „Nie jesteś sam – warsztaty psychologiczno - doradcze”
  województwo: kujawsko-pomorskie
 2. Stowarzyszenie KLON/JAWOR
  „NGO-sprawni. Niepełnosprawni – pełnosprawni pracownicy organizacji pozarządowych”
  województwo: mazowieckie
 3. Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
  „AZON – Aktywna Zmiana Otoczenia Niepełnosprawnych”
  województwo: świętokrzyskie
 4. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
  „Do pracy bez słów”
  województwo: podkarpackie
 5. MEDIATOR Ośrodek Szkoleń i Doradztwa Gospodarczego
  „Profesjonalna obsługa klienta – osoby niepełnosprawnej"
  województwo: dolnośląskie
 6. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo „SARON”
  „Na Równych Prawach”. Utworzenie Centrum Aktywizacji Społeczno Zawodowej Osób Niepełnosprawnych”
  województwo: świętokrzyskie
 7. Powiat Wrzesiński
  „Szkolenie dotyczące metod pracy z osobą niepełnosprawną i jego rodziną”
  województwo: wielkopolskie
 8. Polski Związek Niewidomych Zarząd Główny
  „Punkt informacji i promocji zatrudnienia osób niewidomych i słabowidzących”
  województwo: mazowieckie
 9. Dental Union Laboratory
  „Integracja zawodowa osób niepełnosprawnych bezpośrednio u pracodawcy”
  województwo: mazowieckie
 10. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
  „W partnerstwie siła”
  województwo: mazowieckie
 11. Stowarzyszenie Pomocy „Przytulisko”
  „Centrum Rehabilitacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych”
  województwo: zachodniopomorskie

III Konkurs
Lista beneficjentów, których wnioski o dofinansowanie realizacji projektów złożone w III konkursie zakwalifikowano do dofinansowania ze środków Działania 1.4 schemat a) SPO RZL:

 1. Łęczyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego
  „Przyjaźni niepełnosprawnym”. Model współpracy na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi
  województwo: lubelskie
 2. Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych
  „Przez Indywidualne Ścieżki Zawodowe – powrót osób niepełnosprawnych na rynek pracy
  województwo: warmińsko – mazurskie
 3. Urząd Miasta Tychy
  „Poszukiwany pracownik”. Osoba niepełnosprawna - tyska kampania informacyjno – promocyjna
  województwo: śląskie
 4. Gmina Miasta Gdynia
  „Niepełnosprawny pracownik na otwartym rynku pracy”
  województwo: pomorskie
 5. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Potrzebującym i Zapobiegania Patologiom Społecznym „Pomocna Dłoń”
  „Wspólnie z EFS pokonamy bariery - warsztaty psychologiczne”
  województwo: małopolskie
 6. Miasto Płock
  "Od bierności do aktywności”
  województwo: mazowieckie
 7. Fundacja Edukacji Europejskiej
  „Pracodawco nie bój się niepełnosprawnych”
  województwo: dolnośląskie
 8. Fundacja Fuga Mundi
  "Potrafisz”
  województwo: lubelskie
 9. Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo”.
  „Od zrozumienia do zatrudnienia – praca dla osób chorych psychicznie”
  województwo: małopolskie
 10. Biuro Obsługi Inicjatyw Europejskich
  „Pakiet standardów usług dla osób niepełnosprawnych bezrobotnych”
  województwo: łódzkie
 11. Powiat Głogowski
  „Pozyskanie wiedzy o potrzebach osób niepełnosprawnych z terenu powiatu Głogowskiego”
  województwo: dolnośląskie
 12. Towarzystwo Integracji Społecznej
  „Silni duchem”-warsztaty psychologiczno-aktywizujące dla osób niepełnosprawnych
  województwo: lubuskie
 13. Starostwo Powiatowe w Dębicy
  „Badania i diagnoza sytuacji osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy”
  województwo: podkarpackie
 14. EKSPERT-SITR Sp. z o.o.
  "Podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się rehabilitacją zawodową niepełnosprawnych”
  województwo: zachodniopomorskie
 15. P.H.U. APUS Robert Meller
  „Przełamać niemoc – promocja aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych”
  województwo: śląskie
 16. Powiat Gdański
  „Nowoczesna wiedza o pracy z osobami niepełnosprawnymi w WTZ”
  województwo: pomorskie
 17. Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki
  „Punkt poradnictwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych”
  województwo: śląskie
 18. Fundacja SYNAPSIS
  „Autyzm-akademia dla NGO’s. Drogi do aktywizacji społecznej i zawodowej”
  województwo: mazowieckie

IV Konkurs
Lista beneficjentów, których wnioski o dofinansowanie realizacji projektów złożone w IV konkursie otwartym zakwalifikowano do dofinansowania ze środków Działania 1.4 schemat a) SPO RZL w ramach pierwszego posiedzenia Komisji Oceny Projektów:
 

 1. Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi
  „Centrum Promocji i Kariery Zawodowej Osób z Dysfunkcją Wzroku”
  województwo: mazowieckie
 2. Powiat Sępoleński
  "Poszerzając horyzonty lepiej pomożesz innymi:”
  województwo: kujawsko-pomorskie
 3. Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Downa
  "Biuro Integracji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie"
  województwo: wielkopolskie
 4. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
  „Psychospołeczne uwarunkowania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych”
  województwo: mazowieckie
 5. Zakład Doskonalenia Zawodowego
  „EdukON on – line”
  województwo: mazowieckie
 6. Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. w Katowicach
  "Społeczeństwo Dobrych Gestów"
  województwo: śląskie
 7. Stowarzyszenie „Imago Mundi”
  "Aktywista”
  województwo: mazowieckie
 8. Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Downa
  „Co ja tutaj robię? – osoba niepełnosprawna intelektualnie jako partner społeczny”
  województwo: wielkopolskie
 9. Olsztyńska Szkola Biznesu
  „Handikap plus. Badania problemu niepełnosprawności na Warmii i Mazurach”
  województwo: warmińsko-mazurskie
 10. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji
  „Sprawni w Pracy – mazowiecki program intergacji zawodowej osób niepełnosprawnych"
  województwo: mazowieckie
 11. Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo
  „Centrum Usług Doradczych dla Osób Niepełnosprawnych (CUD)”
  województwo: mazowieckie
 12. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji
  „Damy sobie radę – małopolski program intergarcji zawodowej osób niepełnosprawnych”
  województwo: mazowieckie
 13. Fundacja Fuga Mundi „Mapa drogowa do pracy"
  województwo: lubelskie
 14. Powiat Chodzieski
  „Tacy Sami – szkolenia podnoszące umiejętności pracy z niepełnosprawnym klientem”
  województwo: wielkopolskie
 15. Fundacja na rzecz transportowych usług specjalistycznych dla niepełnosprawnych
  "Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych (CKON). Integracja na otwartym rynku”
  województwo: mazowieckie
 16. EKSPERT – SITR Sp. z o.o
  „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez naukę języka migowego”
  województwo: zachodniopomorskie
 17. Fundacja Wiedzy i Przedsiębiorczości
  „Praca dla niepełnosprawnych szansą rozwoju Twojego przedsiębiorstwa”
  województwo: mazowieckie
 18. Fundacja Razem
  „Ośrodek Rozwoju Aktywności Zawodowej"
  województwo: łódzkie
 19. Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla środowiska EKON”
  „Ośrodki OJKOS sposobem przełamywania bierności zawodowej osób psychicznie chorych”
  województwo: mazowieckie
 20. Warszawskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
  "Język migowy dla mazowieckich pracowników samorządowych"
  województwo: mazowieckie
 21. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem – Oddział Wojewódzki w Szczecinie
  "Warsztaty psychologiczne i doradztwo zawodowe czynnikiem minimalizującym niepełnosprawność”
  województwo: zachodniopomorskie
 22. Stowarzyszenie Rodzin Chorych na Zespół Marfana oraz Inne Zespoły Uwarunkowane Genetycznie
  "MARFAN 2005” Aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych
  województwo: pomorskie
 23. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
  "Przyjazny urząd"
  województwo: podlaskie
 24. Polski Związek Głuchych/Oddział Łódzki
  "OTWARTE DRZWI - łamanie barier w komunikowaniu się z niesłyszącymi"
  województwo: łódzkie
 25. Powiat Białogardzki
  "Kampania informacyjno-promocyjna: Czy już nas znasz ?"
  województwo: zachodniopomorskie
 26. Obywatelska Fundacja Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy w Chodzieży
  ROZWIŃ SKRZYDŁA -aktywizacja osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Chodzieskiego
  województwo: wielkopolskie
 27. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących CROSS
  "Zielone Światło"
  województwo: mazowieckie
 28. EKSPERT-SITR Sp. z o.o.
  "Badanie specyficznych potrzeb osób niepełnosprawnych"
  województwo: zachodniopomorskie
 29. EKSPERT-SITR Sp. z o.o.
  Szkolenia dla doradców zawodowych
  województwo: zachodniopomorskie
 30. SINTEK S.C. J. Barycki, S. Urbanik
  Kamień Milowy- społeczna akceptacja niepełnosprawnych na rynku pracy
  województwo: podkarpackie
 31. Powiat Pucki
  "Pierwszy krok"
  województwo: pomorskie
 32. Gmina Miejska Głogów
  Poznaj specyfikę nowego pracownika- kampania i badanie
  województwo: dolnośląskie
 33. Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
  Pracodawca wrażliwy społecznie
  województwo: mazowieckie
 34. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zakopanem
  Podhalański Projekt Zatrudnienia Wspomaganego Osób Niepełnosprawnych-Agencja Zatrudnienia Wspomaganego"
  województwo: małopolskie
 35. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  „Zróbmy pierwszy krok- szkolenia dla otoczenia współpracującego z osobami niepełnosprawnymi”
  województwo: lubelskie
 36. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym
  Żyć Razem CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB Z AUTYZMEM
  województwo: pomorskie
 37. Caritas Diecezji Płockiej
  "Razem możemy więcej"
  województwo: mazowieckie
 38. Polski Związek Głuchych Zarząd Oddziału Lubelskiego
  "Praca w świecie ciszy - niedosłyszący na otwartym rynku pracy"
  województwo: lubelskie
 39. Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi
  PEŁNOSPRAWNY SUKCES. PROMOCJA NOWEJ INTEGRACJI
  województwo: wielkopolskie
 40. Fundacja Rozwoju Powiatu Złotoryjskiego
  Szkolenia dla służb pracujących z niepełnosprawnym klientem w pow. Złotoryjskim
  województwo: dolnośląskie
 41. Miasto Leszno
  PROFESJONALNY PRACOWNIK SAMORZĄDOWY BLIŻEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  województwo: wielkopolskie
 42. Izba Gospodarczo – Rehabilitacyjna
  "Promocja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych"
  województwo: mazowieckie
 43. Powiat Białogardzki
  Wspieranie niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Białogardzkim
  województwo: zachodniopomorskie
 44. Caritas Diecezji Płockiej
  "Praca bez barier"
  województwo: mazowieckie
 45. Caritas Diecezji Płockiej
  "Ośrodki Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych"
  województwo: mazowieckie
 46. Centrum Psychologiczno-Pastoralne "Metanoia"
  "Serce - sercu. Centra usług doradczych"
  województwo: mazowieckie
 47. Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Sp. z o.o.
  "NAUCZ SIE MIGAĆ- kurs jezyka migowego."
  województwo:mazowieckie
 48. Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
  Centra Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych
  województwo: mazowieckie
 49. Stowarzyszenie Wspierania Ruchu Aktywności Lokalnej Forum Wałbrzyskie
  "Niepełnosprawność nie jest główną przeszkodą"
  województwo: dolnośląskie
 50. Fundacja Arka
  "Przygotowanie do pomocy w wejściu na rynek pracy"
  województwo: małopolskie
 51. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski
  "Uwierzyć w siebie - powiatowa akcja doradczo-psychologiczna dla niepełnosprawnych"
  województwo: opolskie
 52. Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
  Przez aktywność do pracy, przez pracę do samodzielności
  województwo: lubelskie
 53. Fundacja im Królowej Polski św. Jadwigi
  "Wiem,jak pomagać. Podnoszenie kwalifikacji otoczenia instytucjonalnego osób niepełnosprawnych"
  województwo: wielkopolskie
 54. Ciszewski Public Relations. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  "Road show"
  województwo: mazowieckie
 55. Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.
  "KROKI KU PRACY - PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH"
  województwo: wielkopolskie
 56. Centrum Zarządzania Jakością „INFOX” Sp. z o.o.
  "Zwiększenie szans niepełnosprawnych na rynku pracy poprzez wzrost świadomości przedsiębiorców"
  województwo: małopolskie
 57. EKSPERT-SITR Spółka z o.o.
  "Podnoszenie umiejętności zawodowych poprzez naukę języka migowego"
  województwo: zachodniopomorskie
 58. Towarzystwo Aktywności Osób Niepełnosprawnych
  "AKADEMIA SPOŁECZNA – system integracji i reintegracji społecznej i zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Biłgoraja"
  województwo: lubelskie
 59. Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
  "Aktywność zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi"
  województwo: mazowieckie
 60. Gmina Miasto Włocławek
  'Uwierzyć w siebie - profesjonalne doradztwo dla niepełnosprawnych"
  województwo: kujawsko-pomorskie
 61. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach
  "Przełamać bierność-profesjonalne poradnictwo zawodowei psychologiczne dla osób niepełnosprawnych"
  województwo: podkarpackie
 62. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie "Jesteśmy"
  Jesteśmy! - Biuro Zatrudnienia Wspomaganego dla osób niepełnosprawnych
  województwo: mazowieckie
 63. Fundacja Arka
  "Poznaj siebie, wykorzystaj swoje możliwości" - poradnictwo psychologiczno- zawodowe
  województwo: śląskie
 64. Stowarzyszenie "Niepełnosprawni dla Środowiska EKON"
  "Zielone miejsca pracy dla osób Psychicznie Chorych w ośrodkach OJKOS"
  województwo: mazowieckie
 65. Top Consulting Sp. z o.o.
  "Urząd otwarty i rozumiejący potrzeby osób niepełnosprawnych"
  województwo: mazowieckie
 66. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach
  "Diagnoza potrzeb podstawą skutecznego działania na rzecz osób niepełnosprawnych"
  województwo: podkarpackie
 67. Polski Związek Niewidomych Zarząd Główny
  "Wyszkolenie asystentów zawodowych osób niewidomych i słabowidzących" ("Asystent")
  województwo: mazowieckie
 68. Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Sp.z o.o.
  "Warsztaty psychologiczne dla osób bezrobotnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem - NIEPEŁNOSPRAWNI- SPRAWNI"
  województwo: mazowieckie
 69. Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Sp.z o.o.
  "Aktywizacja otoczenia osób niepełnosprawnych - szkolenie dla jednostek samorządu terytorialnego"
  województwo: mazowieckie
 70. Świetokrzyska Agencja Rozwoju Regionu S.A
  "Niepełnosprawny obywatel w Urzędzie"
  województwo: świetokrzyskie
 71. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego
  "Od aktywności do kreatywności"
  województwo: warmińsko- mazurskie
 72. Stowarzyszenie Wspierania Niesłyszacych - SWN
  "Doskonalenie obsługi osób niepełnosprawnych z nauką jezyka migowego"
  województwo: podkarpackie
 73. Agencja Rozwoju Lokalnego "Agrotur" S.A.
  "Pełnosprawni-Niepełnosprawni-Kampania medialna"
  województwo: śląskie
 74. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Zarząd Główny
  "Z WTZ na otwarty rynek pracy przy wykorzystaniu doświadczeń europejskich."
  województwo: mazowieckie
 75. Urząd Miejski w Bielsku Białej
  "Środowisko pracy przyjazne niepełnosprawnym" - kampania społeczna w Bielsku- Białej".
  województwo: śląskie
 76. Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie - Koźlu
  "Zdolni do pracy kampania- informacyjno- promocyjna"
  województwo: opolskie
 77. Starostwo Powiatowe w Sławnie
  "Niepełnosprawni są wśród nas"
  województwo: zachodniopomorskie
 78. Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Śląskiej
  "Sprawnie dla niepełnosprawnych"
  województwo: dolnośląskie
 79. Knowledge Sp z o.o.
  "Niepełnosprawni - nowy potencjał dla Twojej firmy. Zatrudniaj bez obaw"
  województwo: mazowieckie
 80. Gmina Miasto Toruń
  "Niepełnosprawni z wysoką świadomością własnej sprawności na otwartym rynku pracy"
  województwo: kujawsko-pomorskie
 81. Powiat Strzelecko-Drezdenecki
  "Profesjonalizm kadry w działaniu na rzecz osób niepełnosprawnych"
  województwo: lubuskie
 82. Fundacja Wspierania Polskiego Rolnictwa
  "Od zrozumienia do akceptacji i zatrudnienia- kampania informacyjno-promocyjna"
  województwo: wielkopolskie
 83. Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepełnosprawnych "Res Sacra Miser"
  "Skutecznie obeznani z niepełnosprawnością potrafią pomóc"
  województwo: lubelskie
 84. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Arexim s.c
  "Ocena predyspozycji zawodowych osób niepełnosprawnych. Pomoc w wyborze zatrudnienia"
  województwo: wielkopolskie
 85. Stowarzyszenie Wspierania Ruchu Aktywności Lokalnej Forum Wałbrzyskie
  "Pracodawco nie bój się niepełnosprawnych"
  województwo: dolnośląskie
 86. Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych- Sejmik Wojewódzki
  "Biura karier-lubelska sieć"
  województwo: lubelskie
 87. Fundacja Rozwoju Regionalnego "Warmia i Mazury"
  "Gminne Centra Informacji przygotowane do obsługi niepełnosprawnych"
  województwo: warmińsko-mazurskie
 88. Gmina Miasto Starogard
  "Centrum dla osób niepełnosprawnych -Bliżej siebie"
  województwo: zachodniopomorskie
 89. Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych POPON
  "Szkolenie w zakresie organizacji stanowisk, warunków i środowiska pracy niepełnosprawnych pracowników"
  województwo: mazowieckie
 90. Krakowskie Centrum Dialogu Społecznego Krzysztof Puc, Dariusz Puchta
  "Wyrównać szanse- kadra instytucji rynku pracy w służbie niepełnosprawnym"
  województwo: małopolskie
 91. Stowarzyszenie QUOVADIS
  "Media niepelnosprawnym"
  województwo: podkarpackie
 92. Instytut Turystyki w Krakowie Sp z o.o.
  "Badanie nowych szans i możliwości osób niepełnosprawnych na rynku pracy"
  województwo: małopolskie
 93. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej

  "Od terapii zajęciowej do pracy- nowe wyzwania dla profesjonalnych terapeutów"
  województwo: małopolskie
 94. Starostwo Powiatowe w Złotoryi
  "Diagnoza zapotrzebowania i możliwosci pracy osób niepełnosprawncyh mieszkańców powiatu złotoryjskiego"
  województwo: dolnośląskie
 95. Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna
  "Badanie znaczenia barier informacyjnych do zwiększenia możliwosci zatrudniania osób niepełnosprawnych"
  województwo: mazowieckie
 96. Starostwo Powiatu Ełckiego
  "Niepełnosprawny pracownik-pozorny problem"
  województwo: warminsko-mazurskie
 97. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo "SARON"
  "Na równych prawach. Prowadzenie Centrum Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Niepełnosprawnych"
  województwo: świętokrzyskie
 98. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
  "Diagnoza i promocja integracji zawodowej osób niepełnosprawnych"
  województwo: lubelskie
 99. Europejskie Centrum Przedsiębiorczości Sp z o.o.
  "PROTON"- Pracodawcy Otwarci na Osoby Niepełnosprawne"
  województwo: mazowieckie
 100. Starostwo Powiatowe w Kartuzach
  "Przyjazna instytucja- zwiększenie potencjału pracowników współpracujących z niepełnosprawnymi klientami"
  województwo: pomorskie
 101. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Zarząd Główny
  Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie "Centrum dzwoni"
  województwo: mazowieckie
 102. PCPR Namysłów
  "Niepełnosprawni są wśród nas"
  województwo: opolskie
 103. Stowarzyszenie na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych "Niebieski parasol"
  "Centra Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych"
  województwo: podkarpackie
 104. Zespół Szkół- Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie
  "Szkolenia dla otoczenia współpracującego z osobami niepełnosprawnymi w powiecie namysłowskim"
  województwo: opolskie
 105. Państwowa Wyzsza Szkoła Zawodowa w Legnicy
  Badanie mobilności edukacyjno-zawodowej osób niepełnosprawnych w województwie dolnośląskim"
  województwo: dolnośląskie
 106. Stowarzyszenie "Punkt Animacji Współpracy"
  "Doradztwo i poradnictwo psychologiczno-zawodowe szansą niepełnosprawnych na lęborskim rynku pracy"
  województwo: pomorskie
 107. "Jaś i Małgosia"
  "Firma równych sznas" - szkolenie dla pracowdawców osób niepełnosprawnych"
  województwo: łódzkie
 108. Instytut Medycyny Pracy im. Prof. Nofera w Łodzi
  "Wzmocnienie służby medycyny pracy w zakresie opieki nad pracownikiem niepełnosprawnym"
  województwo: łódzkie
 109. Polski Związek Niewidomych Zarząd Główny
  "Kuźnia. Warsztaty integracji społeczno-zawodowej niewidomych, twórców i artystów"
  województwo: mazowieckie
 110. Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społecznej "PRO NOBIS"
  "Pozarządowa Europa"
  województwo: mazowieckie
 111. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie
  "Niepełnosprawny-partnerem w pracy"
  województwo: podkarpackie
 112. Fundacja Instytut Karpacki
  "Badanie potrzeb niepełnosprawnych i oczekiwań na rynku pracy"
  województwo: małopolskie
 113. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Skarżysko-Kamienna
  "Niepełnosprawni u progu aktywności zawodowej"
  województwo: świętokrzyskie
 114. Gmina Miasto Mysłowice
  "Niepełnosprawny nie znaczy niepotrzebny"
  województwo: śląskie
 115. Gmina Zawichost
  "Pomagasz niepełnosprawnemu-pomagasz sobie"
  województwo: świętokrzyskie
 116. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej
  "Sprawni- niepełnosprawnym. Profesjonalne przygotowanie pracowników urzędów do obsługi osób niepełnosprawnych"
  województwo: lubelskie
 117. Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych "FAZON"
  "Nie pytaj czy ale jak?"
  województwo: mazowieckie
 118. Urząd Miasta Rzeszowa
  "Niepełnosprawni- sprawni na rynku pracy"
  województwo: podkarpackie
 119. Manoli Zigaretten
  "Warsztaty Akltywnosci Zawodowej"
  województwo: łódzkie
 120. Ośrodek Pomocy Społecznej
  "Jak im pomóc?- niepełnosprawni na otwartym rynku pracy"
  województwo: małopolskie
 121. Uniwersytet Jagielloński
  "Współpraca bez stereotypów"
  województwo: małopolskie
 122. Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej-CIS w Przemyślu
  "Ośrodek poradnictwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych"
  województwo: podkarpackie
 123. Polskie Stowarzyszenie Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki w Rzeszowie
  "Centra Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych"
  województwo: podkarpackie
 124. Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych "FAZON"
  "Punkt konsultacyjny dla kobiet niepełnosprawnych"
  województwo: mazowieckie

V Konkurs
Lista beneficjentów, których wnioski o dofinansowanie realizacji projektów złożone w V konkursie otwartym zakwalifikowano do dofinansowania ze środków Działania 1.4 schemat a) SPO RZL w ramach I posiedzenia Komisji Oceny Projektów:

 1. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomicza w Łodzi
  "Otwarte Biura Karier. Poradnictwo zawodowe dla studentów"
  województwo: łódzkie
 2. Stowarzyszenie Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji
  "Światełko w tunelu"
  województwo: lubelskie
 3. Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku
  "Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych powiatu płońskiego"
  województwo: mazowieckie
 4. Training Group Danuta Gorlewska
  "Czas na aktywnosć"
  województwo: podlaskie
 5. Polska Agencja Rozowju Turystyki Sp z o.o.
  "Niepokonani"
  województwo: mazowieckie
 6. Instytut Audytu i Ewaluacji Sp z o.o
  "Wsparcie dla WTZ"
  województwo: mazowieckie
 7. Caritas Diecezji Płockiej
  "Ośrodki aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych"
  województwo: mazowieckie
 8. Stowarzyszenie Człowiek w Potrzebie Wolontariat Gorzowski
  "Praca nadzieją dla osób niepełnosprawnych"
  województwo: lubuskie
 9. Międzynarodowy Instytut Badań i Doradztwa s.c Siczek & Rząsowski
  "Otwórzmy drzwi"
  województwo: dolnośląskie
 10. Caritas Diecezji Płockej
  "Pomocna dłoń"
  województwo: mazowieckie
 11. Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A
  "Dobre gesty w służbie publicznej"
  województwo: śląskie
 12. Fundacja na Rzecz Rozwoju Miasta Knurowa
  "Zamknięci w ciszy"
  województwo: śląskie

Lista beneficjentów, których wnioski o dofinansowanie realizacji projektów złożone w V konkursie otwartym zakwalifikowano do dofinansowania ze środków Działania 1.4 schemat a) SPO RZL w ramach II posiedzenia Komisji Oceny Projektów:

 1. Starostwo Powiatowe w Żninie
  "Jestem silniejszy"
  województwo: kujawsko-pomorskie
 2. POPON
  "Centra Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Gdansku i w Olsztynie"
  województwo: mazowieckie
 3. Międzynarodowy Instytut Badań i Doradztwa s.c. Siczek & Rząsowski.
  "Przełam bariery"
  województwo: dolnośląskie
 4. WUP w Warszawie
  "Publiczne służby zatrudnienia i samorząd terytorialny bliżej osób niepełnosprawnych"
  województwo: mazowieckie
 5. BOW Polska Sp. z o.o.
  "Nowe horyzonty - nauka i praca bez barier"
  województwo: dolnośląskie
 6. Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej
  "Niepełnosprawny klient w dolnośląskim urzędzie"
  województwo: dolnośląskie

Lista beneficjentów, których wnioski o dofinansowanie realizacji projektów złożone w V konkursie otwartym zakwalifikowano do dofinansowania ze środków Działania 1.4 schemat a) SPO RZL w ramach III posiedzenia Komisji Oceny Projektów:

 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji
  "Centrum Integracja-Gdynia"
  województwo: mazowieckie
 2. Federacja Pracodawców Polski Zachodniej
  "Droga do zatrudnienia.Mapa uwarunkowań aktywizacji niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku"
  województwo: dolnośląskie
 3. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji
  "Integracja-Praca.Wydawnicza kampania informacyjno-promocyjna"
  województwo: mazowieckie
 4. Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorców
  "Kampania informacyjno-promocyjna ,,Zatrudnij niepełnosprawnego'
  województwo: mazowieckie
 5. T - Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.
  "Sprawni-niepełnosprawni - aktywizacja zawodowo-psychologiczna niepełnosprawnych na rynku pracy."
  województwo: podlaskie
 6. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji
  "Centrum Integracji-Zielona Góra"
  województwo: mazowieckie
 7. Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym
  "Europejskie modele aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną"
  województwo: mazowieckie
 8. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
  "Chcę, mogę pracować. Wejście osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy"
  województwo: mazowieckie
 9. Związek Stowarzyszeń Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych
  "DIK"
  województwo: mazowieckie
 10. MEDIATOR Ośrodek Szkoleń i Doradztwa Gospodarczego
  "Wiedza -Współpraca- Zatrudnienie"
  województwo: dolnośląskie

Lista beneficjentów, których wnioski o dofinansowanie realizacji projektów złożone w V konkursie otwartym zakwalifikowano do dofinansowania ze środków Działania 1.4 schemat a) SPO RZL w ramach IV posiedzenia Komisji Oceny Projektów:

 1. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
  Regionalne Punkty Aktywizacji Zawodowej dla osób niepełnosprawnych ruchowo
  województwo: mazowieckie
 2. Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym
  Centrum Doradztwa i Wspieranie osób niepełnosprawnych intelektualnie
  województwo: mazowieckie
 3. Caritas Diecezji Warszawasko-Praskiej
  Naucz się pomagać
  województwo: mazowieckie
 4. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji
  Zmiana postaw społecznych drogą do zatrudnienia osób niepełnosprawnych
  województwo: mazowieckie
 5. PSOUU WARSZAWA
  Z WTZ do pracy- Rozwiazania systemowe
  województwo: mazowieckie
 6. Stowarzyszenie Klub Sportowy Kuńkowce
  Niepełnosprawni na wsi
  województwo: podkarpackie
 7. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku
  Biuro Integracji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych
  województwo: pomorskie
 8. Miejski Dom Kultury
  Pracodawco Daj Szanse Niepełnosprawnemu-Kampania Informacyjno Promocyjna Radia Piekary
  województwo: śląskie
 9. Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości
  Zacznij z nami-nie bądź niepełnosprawny
  województwo: mazowieckie
 10. Caritas Polska
  Indywidualne ścieżki kariery zawodowej szansą dla osób niepełnosprawnych
  województwo: mazowieckie

Lista beneficjentów, których wnioski o dofinansowanie realizacji projektów złożone w V konkursie otwartym zakwalifikowano do dofinansowania ze środków Działania 1.4 schemat a) SPO RZL w ramach V i VI posiedzenia Komisji Oceny Projektów:

 1. Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich ,,Pomoc Maltańska''
  Otwarte serca centra doradcze
  województwo: wielkopolskie
 2. Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  Niepełnosprawni na otwartym rynku
  województwo: łódzkie
 3. Powiat Nowomiejski
  Badania i ekspertyzy potrzeb osób niepełnosprawnych i pracodawców Powiatu Nowomiejskiego
  województwo: warmińsko-mazurskie
 4. Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o.
  Akademia Inicjatyw na rzecz Osób Niepełnosprawnychw Województwie Warmińsko-Mazurskim
  województwo: pomorskie
 5. Informatyka i Multimedia - Kursy i Szkolenia
  Pracownik niepełnosprawny pracownikiem pełnosprawnym
  województwo: mazowieckie
 6. Fundacja Edukacji Europejskiej
  Przyjazny Pracownik
  województwo: dolnoślaskie
 7. Powiat Nowomiejski
  Więcej umiem lepiej pomagam
  województwo: warmińsko-mazurskie
 8. Powiat Leżajski
  Rynek pracy - równe szanse
  województwo: podkarpackie
 9. KARDAN Danuta Bury
  Jesteśmy Razem -Wspieranie Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych
  województwo: warmińsko-mazurskie
 10. Powiat Chodzieski
  Diagnoza potrzeb osób niepełnoprawnych - profesjonalizm w działaniu
  województwo: wielkopolskie

Lista rezerwowa beneficjentów, których wnioski o dofinansowanie realizacji projektów złożone w V konkursie otwartym zakwalifikowano do dofinansowania ze środków Działania 1.4 schemat a) SPO RZL w ramach V i VI posiedzenia Komisji Oceny Projektów:

 1. Wyższa Szkoła Biznesu i Zarzadzania w Ciechanowie
  Budowa machanizmów sprzyjajacych zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na terenie Północnego Mazowsza
  województwo: mazowieckie
 2. ESKADRA-PROMARKET Sp. z o.o.
  W pełni zaradni
  województwo: mazowieckie
 3. Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych ''FAZON''
  Centrum Doradztwa Zawodowego dla Osób Niepełnosprawnych
  województwo: mazowieckie
 4. Fundacja Wspólnota Nadzei
  Organizacja modelu wsparcia w dziedzinie zatrudnienia osób dorosłych z autyzmem
  województwo: małopolskie
 5. PSOUU Warszawa
  Wypracowanie psychologicznych zdolności niezbędnych do podjęcia pracy
  województwo: mazowieckie
 6. Stowarzyszenie Wspólnota Europejska - Nasza Wspólna Sprawa
  Foresight dolnoślaskiego i opolskiego rynku pracy dla osób niepełnosprawnych
  województwo: dolnoślaskie
 7. Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprwanych
  Nie trać czasu-zatrudnij niepełnosprawnego
  województwo: warmińsko-mazurskie
 8. Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Sp. z o.o.
  Warsztaty psychologiczne dla osób bezrobotnych i poszukujacych pracy-NIEPEŁNOSPRAWNI-SPRAWNI II
  województwo: mazowieckie
 9. Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Sp. z o.o.
  Naucz się migać kurs języka migowego - część druga
  województwo: mazowieckie
 10. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży PROMYK
  AZYMUT-PRACA
  województwo: lubelskie
 11. Powiat Nowomiejski
  Pełnosprawni w pracy-Nowomiejski Program Integracji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych
  województwo: warmińsko-mazurskie

Dodatkowe informacje można uzyskać w Punkcie Informacyjnym Wydziału Wdrażania Programów Unii Europejskiej w Warszawie, tel. (22) 652-90-25, e-mail:efs@pfron.org.pl oraz w Oddziałach wojewódzkich PFRON.

 

Data publikacji 08.07.2009

Wydział Wdrażania Programów UE
Autor: Paweł Zieliński
Statystyka strony: 18606 wizyt