Ramowy Plan Realizacji Działania 1.4 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Ramowy Plan Realizacji Działania 1.4 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich na lata 2007 i 2008

PFRON jako Instytucja Wdrażająca Działanie 1.4 SPO RZL, ma obowiązek wynikający z zapisów zawartych w Uzupełnieniu Programu SPO RZL sporządzenia Ramowego Planu Realizacji Działania (RPRD) na każdy rok realizacji Działania.

Instytucja Wdrażająca określa w RPRD:

  1. Alokację środków na poszczególne schematy,
  2. Typy projektów przewidzianych do realizacji w danym roku,
  3. Częstotliwość ogłaszania konkursów oraz sposób ich ogłaszania.

Instytucja Wdrażająca przekazuje projekt RPRD do Instytucji Pośredniczącej, w której umiejscowiony jest sekretariat Komitetu Sterującego. Komitet Sterujący opiniuje i rekomenduje RPRD.

W dniu 20 lutego 2007 roku na posiedzeniu Komitetu Sterującego został rozpatrzony przedłożony przez PFRON Ramowy Plan Realizacji Działania 1.4 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich na lata 2007 i 2008, który uchwałą nr 15 Komitetu Sterującego dla Priorytetu 1 został pozytywnie zaopiniowany i zarekomendowany do zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą.

Instytucja Zarządzająca w piśmie nr DZF-VII-8064-11-MSt/07/1433 z dnia 27 lutego br. poinformowała, że na podstawie rekomendacji Komitetu Sterującego dla Priorytetu 1 SPO RZL 2004-2006 zatwierdziła Ramowy Plan Realizacji Działania 1.4 SPO RZL na lata 2007 i 2008 przygotowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 

Data publikacji 08.07.2009

Wydział Wdrażania Programów UE
Autor: Paweł Zieliński
Statystyka strony: 9897 wizyt