Promocja EFS – obowiązki beneficjentów

Promocja EFS - obowiązki beneficjentów

Wszystkie instytucje zaangażowane w proces wdrażania – od Instytucji Zarządzającej po beneficjenta mają obowiązek informowania społeczeństwa o wykorzystaniu środków funduszy strukturalnych przy realizacji projektów. Beneficjent ma obowiązek zadbać, by beneficjenci ostateczni wiedzieli, że korzystają z pomocy w ramach projektu współfinansowanego z EFS. Musi on też zadbać o informowanie społeczeństwa o wykorzystaniu pomocy UE. Aby poinformować otoczenie o realizacji projektu należy oznaczać wszystkie pomieszczenia, w których realizowany jest projekt plakatami informacyjnymi.

Wszystkie publikacje (takie jak: broszury, ulotki informacyjne, gazetki dotyczące pomocy Unii Europejskiej) oraz materiały skierowane do beneficjentów ostatecznych (m.in.: programy szkoleń, umowy, certyfikaty) powinny zawierać na stronie tytułowej informację o unijnym udziale finansowym, nazwę funduszu oraz logo EFS w Polsce. O ile to możliwe warto zamieścić emblemat wspólnoty. Publikacje powinny wykorzystywać kolory unijne. Publikacje w wersji elektronicznej (strony www, bazy danych) powinny być oznaczone właściwym logo, zawierać link do stron internetowych www.efs.gov.pl i www.europa.eu.int. Na stronie głównej powinna znaleźć się informacja o współfinansowaniu ze środków EFS.

Jak opisywać i oznaczać EFS.

Przy promowaniu i informowaniu o projektach często zachodzi konieczność zdefiniowania wykorzystywanego funduszu. Taką ujednoliconą definicję EFS wprowadza Rozporządzenie 1159/2000/WE. Mówi ona, że EFS zapewnia „Pomoc w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie możliwości zatrudniania, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie.” Definicję tą można wykorzystać przybliżając EFS beneficjentom ostatecznym, ale także dziennikarzom, samorządowi, władzom lokalnym.

Rozporządzenie określa sposób w jaki powinny być “oznaczane projekty”. W przypadku EFS będzie to przede wszystkim oznaczanie pomieszczeń, w których realizowane są projekty, oznaczanie sprzętu zakupionego w ramach projektu, publikacji, dokumentów. Sposobem na pokazanie wkładu Unii i EFS jest zamieszczenie słownej informacji o realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS oraz umieszczenie logo EFS w Polsce. Można zamieścić także logo UE.

Oznaczanie projektu może odbywać się np. poprzez:

  • plakaty wskazujące zaangażowanie środków UE i EFS w dany projekt (minimalne obowiązkowe oznaczenie),
  • naklejki z logo na sprzęt zakupiony w projekcie,
  • powiadomienie odbiorców – poprzez: zamieszczanie logo EFS na pismach związanych z realizacją projektu (na „firmówce”) i informowanie beneficjentów ostatecznych o wkładzie EFS w realizowanym projekcie (logo EFS) oraz informację o dofinansowaniu projektu ze środków UE w ramach EFS na wszystkich dokumentach skierowanych do beneficjentów ostatecznych – broszurach, umowach, programach szkoleń, certyfikatach; można dodatkowo zamieszczać logo UE),
  • imprezy promocyjne (targi, wystawy, pokazy, konferencje, seminaria) – w ich trakcie udział UE powinien być oznaczany przez wykorzystanie flag europejskich (w szczególności w pomieszczeniach, w których odbywają się spotkania z osobami zainteresowanymi) i emblematu UE. Konieczne jest również informowanie o współfinansowaniu z EFS, poprzez prezentowanie logo funduszu z podpisem (np. tablica, banner, stand z logo, zawieszenie plakatów informacyjnych).

Logo EFS

Logo EFS może być wykorzystywane przez wszystkich beneficjentów funduszu (od momentu podpisania umowy o dofinansowanie projektu), instytucje zaangażowane w zarządzanie i wdrażanie funduszu. Logo nie może być wykorzystywane przez inne jednostki w celach marketingowych. W wyjątkowych przypadkach Dyrektor Instytucji Zarządzającej może wydać innej jednostce zgodę na wykorzystywanie logo. Zgoda taka jest udzielana na pisemny wniosek zainteresowanego, o ile logo będzie wykorzystywane jedynie do promowania i informowania o EFS.

Zasady korzystania z logo / jego wielkość, proporcje, otoczenie, kolorystykę, rodzaje tła, na których można je zamieszczać/ określa Księga Tożsamości EFS. Innym źródłem informacji pomocnym beneficjentom w ich działaniach promocyjnych będzie dokument pt. „Jak promować projekty EFS?”.

Wykorzystując logo EFS należy w szczególności zwrócić uwagę, aby:

  • proporcje pozostały niezmienione przy powiększaniu i zmniejszaniu,
  • powyżej i poniżej logo pozostało wolne miejsce szerokości co najmniej połowy wysokości litery “E”,
  • po bokach pozostało wolne miejsce na szerokość litery “S”.

Logo EFS powinno znaleźć się na wszystkich dokumentach związanych z wdrażaniem EFS, a w szczególności z realizacją projektów. Niekiedy nie ma możliwości zamieszczenia logo we wzorze dokumentu. Wówczas można je zamieścić w postaci naklejki lub pieczątki (granatowej lub czarnej). Jeżeli wzór dokumentu jest określony w drodze rozporządzenia, a ingerencja w jego formę graficzną powoduje nieważność np. w przypadku świadectw, można wydać dodatkowo drugi dokument np. certyfikat, spełniający wymogi oznaczania projektu. Zamieszczanie logo UE jest obowiązkowe jedynie w dokumentach, na których znajduje się ono obok flagi Polski lub flagi/godła regionu. Szczegółowe zasady wykorzystywania logo UE dostępne są na stronie internetowej http://www.europa.eu.int/abc/symbols/emblem/graphics1_pl.htm.

Niekiedy przy przygotowaniu takich materiałów jak banner, logo z napisem na stronę internetową, czy logo ze stałym dla regionu hasłem powstaje potrzeba opisania go wymienioną w Księdze Tożsamości EFS czcionką. Wskazana czcionka wymaga wykorzystania profesjonalnego oprogramowania graficznego (np. Corel Draw, Adobe Illustrator). Dlatego też nie jest ona wymagana jedynie przy zamieszczaniu podpisu pod logo.
 

Data publikacji 08.07.2009

Wydział Wdrażania Programów UE
Autor: Paweł Zieliński
Statystyka strony: 10600 wizyt