Obowiązki beneficjentów

Obowiązki beneficjentów

Do najważniejszych obowiązków beneficjenta należy zaliczyć m.in.:

  • Zarządzanie projektem (w zakresie rzeczowym i finansowym);
  • Sprawozdawczość; beneficjenci są zobowiązani do przygotowania i przekazywania instytucji wdrażającej okresowych sprawozdań z realizacji projektu ( kwartalne, roczne i końcowe);
  • Monitorowanie; beneficjenci mają obowiązek systematycznego monitorowania przebiegu realizacji projektu oraz niezwłocznego informowania instytucji wdrażającej o ujawnionych nieprawidłowościach lub i zamiarze zaprzestania realizacji projektu;
  • Zmiany w projekcie; beneficjenci są zobowiązani do informowania instytucji wdrażającej o zmianach, większe zmiany wymagać będą aneksu do umowy;
  • Informacja i promocja; beneficjenci zobowiązani są do informowania społeczeństwa o współfinansowaniu realizacji projektu przez UE, zgodnie z wymogami, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji nr 1159/2000 z 30 maja 2000 r. oraz w wytycznych Instytucji Zarządzającej.
  • Finanse i księgowość; beneficjenci są zobowiązani min do.: prowadzenia odrębnej księgowości dotyczącej realizacji projektu, przechowywania kopii faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej potwierdzających dokonanie wydatków zgodnie z projektem, stosowania procedur dotyczących udzielenia zamówień publicznych, wnioskowania i rozliczania transz wg. zasad przyjętych w Poradniku dla beneficjentów;
  • Zamówienia publiczne; beneficjenci są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych;
  • Kontrola; beneficjenci są zobowiązani do poddania się kontroli w zakresie prawidłowości realizacji projektu dokonywanej przez Instytucję Wdrażającą, Instytucję Zarządzającą oraz inne podmioty uprawnione do przeprowadzenia kontroli na podstawie odrębnych przepisów;
  • Audyt; beneficjenci , którzy realizują projekt o wartości 700 tys. PLN i większej są zobowiązani do przeprowadzenia przed zakończeniem projektu jego audytu zewnętrznego; do przeprowadzenia audytu zobowiązani są również beneficjenci, którzy realizują kilka projektów w ramach SPO RZL o wartości łącznej 1 mln PLN i więcej. Informacje szczegółowe-Wytyczne Audyt;
  • Archiwizacja dokumentów; Minimalny termin przechowywania dokumentacji upływa w dniu 31.12.2013 r.. Wszystkie dokumenty związane z wdrażaniem i finansowaniem projektu należy przechowywać w oryginałach i kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem.

 

Data publikacji 08.07.2009

Wydział Wdrażania Programów UE
Autor: Paweł Zieliński
Statystyka strony: 12221 wizyt