Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich

Cele i zadania SPO RZL

Celem generalnym SPO RZL jest budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy. Celem szczegółowym programu jest rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości. Harmonijny rozwój gospodarki ma zapewnić wzrost zatrudnienia i osiągnięcie spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską na poziomie regionalnym i krajowym.

SPO RZL będzie realizował powyższe cele poprzez działania określone w trzech priorytetach:

  • Priorytet 1: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracja zawodowa i społeczna,
  • Priorytet 2: Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy,
  • Priorytet 3: Pomoc techniczna.

W ramach Priorytetu 1 realizowane jest m.in. Działanie 1.4. Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Celem tego działania jest zwiększenie stopnia przygotowania zawodowego i poprawa zdolności do uzyskania zatrudnienia przez osoby o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, budowanie potencjału oraz tworzenie nowych i doskonalenie istniejących instrumentów zwiększających możliwości osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Pomoc skierowana jest do osób po raz pierwszy wchodzących na rynek pracy, osób długotrwale bezrobotnych lub osób doświadczających największych problemów przy wejściu na rynek pracy.

Budżet Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) wynosi ponad 1,96 mld Euro i jest finansowany w 75% z Europejskiego Funduszu Społecznego i 25% z krajowych środków publicznych, na które składają się środki budżetu państwa, środki pochodzące z państwowych funduszy celowych (Fundusz Pracy, PFRON) i środki będące w dyspozycji (budżetach) jednostek samorządu terytorialnego.

Wkład z krajowych środków publicznych w przypadku Działania 1.4 został całkowicie sfinansowany przez PFRON.
 

Data publikacji 08.07.2009

Wydział Wdrażania Programów UE
Autor: Paweł Zieliński
Statystyka strony: 29640 wizyt