Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Ogłoszenie o zamówieniu na kompleksowe wytworzenie oraz wdrożenie systemu informatycznego, który usprawni osobom niepełnosprawnym i podmiotom działającym na ich rzecz proces aplikowania o środki PFRON będące w gestii jednostek samorządowych...

Kompleksowe wytworzenie oraz wdrożenie systemu informatycznego, który usprawni osobom niepełnosprawnym i podmiotom działającym na ich rzecz proces aplikowania o środki PFRON będące w gestii jednostek samorządowych, w ramach projektu pn. „System obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”

Ogłoszenie o zamówieniu - 03.11.2016 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - 03.11.2016 r.

Załącznik nr 1 do SIWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia) wraz z załącznikami - 03.11.2016 r.

Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Ofertowy - 03.11.2016 r.

Załącznik nr 3 do SIWZ Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (wersja edytowalna) - 03.11.2016 r.

Załącznik nr 4 do SIWZ Wykaz usług - 03.11.2016 r.

Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz osób - 03.11.2016 r.

Załącznik nr 6 do SIWZ Oświadczenie dot. grupy kapitałowej - 03.11.2016 r.

Załącznik nr 7 do SIWZ Istotne Postanowienia Umowy - 03.11.2016 r.

Załącznik nr 2 do Umowy - 03.11.2016 r.

Załącznik nr 3 do Umowy - 03.11.2016 r.

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu - 07.11.2016 r. Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane 09.11.2016 r.

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu (przekazane)  - 15.11.16 r. Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane 17.11.16 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ (skan) (edytowalne)- 15.11.2016 r.

Zmiana treści SIWZ (skan) (edytowalna) - 15.11.2016 r.

Uwaga ! Zamawiajacy przedłużył termin składania ofert do dnia 15.12.2016 r. do godz. 11:00.

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu (przekazane) - 06.12.2016 r. Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane 09.12.2016 r.

Zmiana treści SIWZ (skan) (edytowalna) - 06.12.2016 r.

Załącznik nr 8 i 9 do SIWZ - 06.12.2016 r.

Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ (Formularz Ofertowy) - 06.12.2016 r.

Zmodyfikowany załącznik nr 5 do SIWZ (Wykaz osób) - 06.12.2016 r.

Uwaga! Zamawiajacy przedłużył termin składania ofert do dnia 04.01.2017 r. do godz. 11:00.

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu (przekazane) - 28.12.2016 r. Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane - 30.12.2016 r.

Zmiana treści SIWZ (skan) (plik edytowalny) - 28.12.2016 r.

Uwaga! Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 23.01.2017 r. do godz. 11:00.

Wyjaśnienia treści SIWZ (skan): częsć I (str. 1-76), część 2 (str. 177-131), część 3 (str. 132-174) - 05.01.2017 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ (plik edytowalny) - 05.01.2017 r.

Zmiana treści SIWZ (skan) (edytowalne) - 05.01.2017 r.

Zmodyfikowane załączniki (edytowalne): załącznik nr 4 do OPZ, załącznik nr 2 do umowy - 05.01.2017 r.

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu (przekazane) - 18.01.2017 r.

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane - 21.01.2017 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ (skan) (edytowalne) - 18.01.2017 r.

Zmiana treści SIWZ (skan) (edytowalna) - 18.01.2017 r.

Zmodyfikowany załacznik nr 6 do OPZ - 18.01.2017 r.

Uwaga! Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 31.01.2017 r. do godz. 11:00.

Wyjaśnienia treści SIWZ, Zmiana treści SIWZ (skan) (plik edytowalny), Ujednolicony SIWZ po modyfikacjach - 24.01.2017 r.

Sprostowanie ogłoszenia o zamóiwneiu (przekazane) - 26.01.2017 r.

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu (opublikowane) - 28.01.2017 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ , zmiana treści SIWZ, przedłużenie terminu składania ofert (skan) (edytowalne) - 26.01.2017 r.

Uwaga! Zamawiajacy przedłużył termin składania ofert do dnia 02.02.2017 r. do godz. 11:00.

Informacja z otwarcia ofert (skan) (wersja edytowalna) - 02.02.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (skan) (wersja edytowalna) - 28.04.2017 r.

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia - 02.06.2017 r.

 

 

 

 

Data publikacji 03.11.2016

Autor:
Statystyka strony: 678 wizyt