Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Rozpoczęcie realizacji projektu - System obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON

Tłumacznie na język migowy

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż z dniem 1 marca 2016 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa nr 2  „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” pomiędzy Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w likwidacji a Centrum Projektów Polska Cyfrowa zostało zawarte Porozumienie nr POPC.02.01.00-00-0012/15-00 na realizację projektu pn. „System obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON”

Nazwa projektu: „System obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON”.

Okres realizacji projektu:  01.03.2016 r. – 28.02.2019 r.

Wartość projektu: 26 648 826,50 zł , w tym wkład środków unijnych: 22 550 236,98 zł

Nazwa Beneficjenta: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zasięg realizacji projektu: cała Polska

 

Cel projektu:

Projekt ma na celu stworzenie systemu informatycznego, który usprawni osobom niepełnosprawnym i podmiotom działającym na ich rzecz, w tym przedsiębiorcom proces aplikowania o środki PFRON (składanie wniosków) będące w gestii jednostek samorządowych. W ramach systemu uruchomione zostaną 2 e-usługi: na 3 poziomie dojrzałości, która umożliwi częściowe załatwienie sprawy drogą elektroniczną oraz na 4 poziomie dojrzałości, która umożliwi pełne załatwienie danej sprawy drogą elektroniczną. Obydwa poziomy będą zbudowane w oparciu o koncepcję e-government, wytyczne WCAG 2.0. System będzie obsługiwał programy i zadania finansowane ze środków PFRON, wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, których realizatorami są jednostki samorządu terytorialnego. Programy i zadania aktualnie realizowane są z wykorzystaniem dokumentów w formie papierowej bez użycia dedykowanych systemów i aplikacji pozwalających na kompleksową obsługę spraw. Obecny sposób obsługi zadań nie jest w pełni dostosowany do potrzeb wnioskodawców (w tym osób niepełnosprawnych), wiąże się z koniecznością osobistych wizyt w urzędzie, co wydłuża czas rozpatrywania wniosków i wypłaty środków PFRON. Stworzenie systemu informatycznego odbędzie się przy współpracy i z wykorzystaniem dotychczasowych doświadczeń jednostek samorządu terytorialnego.

 

Celami szczegółowymi projektu są:

  1. zmniejszenie trudności w aplikowaniu o środki PFRON i poprawa jakości życia niepełnosprawnych obywateli (ON),
  2. zwiększenie zainteresowania i poprawa jakości i dostępności e-usług, kierowanych do: ON, podmiotów działających na rzecz ON i przedsiębiorców,
  3. poprawa jakości obsługi klienta e-usług (beneficjentów zadań JST finansowanych ze środków PFRON),
  4. zapewnienie sprawnego przepływu danych sprawozdawczych pomiędzy realizatorem zadań (JST), a podmiotem finansującym (PFRON).

Efektem projektu jest stworzenie systemu informatycznego, który usprawni ON, podmiotom działającym na ich rzecz oraz przedsiębiorcom proces aplikowania o środki PFRON będące
w gestii JST. Wysoka dostępność e-usług osiągnięta zostanie również poprzez uruchomienie infolinii dla użytkowników systemu.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy warunków życia obywateli (osób niepełnosprawnych), funkcjonowania podmiotów działających na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przedsiębiorców, poprawy jakości procesów związanych z funkcjonowaniem państwa. Dzięki projektowi wzrośnie efektywność finansowania wsparcia osób niepełnosprawnych.

Tłumaczenie na język migowy

Data publikacji 18.03.2016
29.03.2016

Wydział Realizacji Programów
Autor: Kinga Rolnicka-Zemła
Statystyka strony: 8788 wizyt