Równość w projektach

Równość w projektach

Przestrzeganie horyzontalnej zasady równości szans kobiet i mężczyzn w Europejskim Funduszu Społecznym wynika z zapisów Traktatu Amsterdamskiego oraz rozporządzeń Rady europejskiej regulujących wdrażanie EFS we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. To obowiązek prawny, zapisany w umowach wiążących wszystkie instytucje zaangażowane w realizację PO KL w Polsce i korzystające ze środków EFS

Oprócz pozytywnych działań na rzecz uczestnictwa kobiet w rynku pracy EFS wprowadził także podejście polegające na włączaniu kwestii płci do głównego nurtu życia społecznego. W 2000 roku rozpoczęto realizację inicjatywy EQUAL jako laboratorium rozwijającego nowe sposoby zwalczania dyskryminacji i nierówności na rynku pracy. Miała też ona promować bardziej zintegrowane życie zawodowe poprzez walkę z dyskryminacją i wykluczeniem ze względu na płeć, pochodzenie rasowe czy etniczne, religię lub wyznanie, niepełnosprawność, wiek bądź orientację seksualną.

EFS nadal zajmuje się kwestiami dotyczącymi zatrudnienia, zapewniając dostęp do rynku pracy i promując udział w nim. Ponadto fundusz wciąż działa na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu i zwalczania dyskryminacji poprzez zapewnienie dostępu i integracji „pracowników w niekorzystnym położeniu”.

Projekty realizowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uwzględniają, zarówno na etapie planowania jak i wdrażania działań oraz udzielanego wsparcia, zasadę równych szans kobiet i mężczyzn. Odbywa się to w szczególności poprzez:

  • analizę problemu zatrudnienia ze względu na płeć,
  • zdefiniowanie wskaźników dotyczących planowanego wsparcia w zatrudnieniu z uwzględnieniem podziału na kobiety i mężczyzn,
  • uwzględnienie na etapie realizacji poszczególnych działań konieczności dostosowania ich do obu grup docelowych (elastyczne godziny warsztatów, wsparcie w opiece nad osobami zależnymi, ułatwienie dojazdu),
  • stosowanie języka równościowego oraz przekazów promujących udział w projektach zarówno kobiet jak i mężczyzn,
  • współpracę z pracodawcami, mającą na celu negocjowanie i egzekwowanie równego traktowania kobiet i mężczyzn pod względem oferowanych stanowisk i płacy,
Data publikacji 09.02.2011

Wydział Wdrażania Programów UE
Autor: Jędrzej Sudnikowicz
Statystyka strony: 8210 wizyt