Komunikaty

Data publikacji 17.02.2017

Caritas Diecezji Sandomierskiej zaprasza do udziału w III etapie zadania publicznego „Linia wsparcia” realizowanego ze środków PFRON

Trwa nabór do III etapu zadania publicznego „Linia wsparcia” realizowanego w okresie od 01 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. przez Caritas Diecezji Sandomierskiej.

Zaproszenie skierowane jest do osób:

  • posiadających aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz posiadających dokument potwierdzający zdiagnozowane całościowe zaburzenia rozwoju (Autyzm, Zespół Aspergera),
  • mających ukończone 18 lat,
  • zamieszkujących na terenie województwa świętokrzyskiego i podkarpackiego.

Realizowane działania będą miały na celu podniesienie samodzielności uczestników zadania,  poprawienie ich funkcjonowania w społeczeństwie oraz zwiększenie szans na pracę zawodową.

W ramach zadania realizowane będą takie formy wsparcia jak:

  • terapia psychologiczna i zajęcia logopedyczne,
  • trening umiejętności społecznych,
  • doradztwo zawodowe,
  • warsztaty praktyczne (zawodowe) z wikliniarstwa, przetwórstwa owoców i warzyw oraz kulinarne, dekoratorskie, garmażeryjno-cukiernicze,
  • wsparcie psychologiczne dla rodziców/opiekunów osób biorących udział w projekcie,
  • zajęcia z hortiterapii.

W celu zgłoszenia chęci udziału w zadaniu prosimy o kontakt z:
Biurem Caritas Diecezji Sandomierskiej
ul. Opatowska 10
27-600 Sandomierz
Tel. 15 644-11-45 wew. 330
Tel. Kom. 505-350-310
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Zadanie publiczne „Linia wsparcia” realizowane jest ze środków PFRON w ramach siedemnastego konkursu o zlecanie realizacji zadań (w formie powierzenia) w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Data publikacji 17.02.2017

Oddział Świętokrzyski PFRON
Autor: Magda Karyś
Statystyka strony: 468 wizyt