Komunikaty

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 03.01.2017

Kolejny konkurs w ramach RPO WP w Województwie Podkarpackim i możliwość finansowania wkładu własnego ze środków PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Podkarpacki w Rzeszowie informuje, że w dniu 06 grudnia 2016 r Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił nabór nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-010/17 wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII – Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.

Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu:

Programy aktywizacji zawodowej obejmujące jedną lub kilka z następujących form wsparcia:

  1. identyfikacja potrzeb uczestnika projektu (między innymi poprzez diagnozowanie potrzeb szkoleniowych) oraz opracowanie/aktualizację dla każdego uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania lub dokumentu równoważnego spełniającego tę samą funkcję (element obligatoryjny każdego projektu, z zastrzeżeniem, że projekty obejmujące wyłącznie ten typ operacji nie będą przyjmowane do dofinansowania),
  2. poradnictwo zawodowe lub/i pośrednictwo pracy,
  3. staże i praktyki zawodowe,
  4. szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji i kompetencji zawodowych (w tym organizacja szkoleń połączona z praktyką zawodową u pracodawcy),
  5. subsydiowane zatrudnienie,
  6. refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się pod tym adresem.

W związku z podpisanym Porozumieniem nr 1/2016 na rzecz współpracy pomiędzy PFRON a Województwem Podkarpackim w ramach programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami” organizacje pozarządowe, które są zainteresowane pozyskaniem środków na wkład własny w projektach skierowanych do osób niepełnosprawnych, składanych w odpowiedzi na powyższy konkurs zapraszamy do kontaktu z Oddziałem Podkarpackim, telefon: 17 28 39 300, e-mail: rzeszow@pfron.org.pl

Szczegółowe informacje o programie „Partnerstwo (…)” znajdują się pod tym adresem.

Data publikacji 03.01.2017

Oddział Podkarpacki PFRON
Autor: Agnieszka Ulak
Statystyka strony: 864 wizyt