Aktualności SODiR

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 21.04.2016

Badanie sytuacji ekonomicznej spółdzielni

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej spółdzielnię należy traktować jak przedsiębiorstwo charakteryzujące się ograniczoną odpowiedzialnością wspólników. Przy badaniu sytuacji ekonomicznej spółdzielni należy zatem sprawdzić spełnienie warunku zawartego w art. 2 pkt 18 lit a) rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014).

W związku z powyższym należy zaznaczyć, iż w formularzu INF-O-PP w części B dotyczącej „Informacji wymaganych na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), w zakresie dotyczącym pomocy w formie subsydiowania wynagrodzeń na zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych” spółdzielnie powinny składać oświadczenie w zakresie punktu pierwszego.

Data publikacji 21.04.2016

Autor: Wydział Dofinansowań Rynku Pracy
Statystyka strony: 4068 wizyt